Margarita Parra Álvarez

Universitat de València

Llicenciatura en Química 1981

Doctora en Química 1986

Beca del Pla de Formació del Personal 1983-1986

Beca de formació del professorat i personal investigador en l’estranger, en l’Imperial Collage of Science, Technology and Medique de la Universitat de Londres, amb el professor Steve V. Llei.

Professora Ajudant

Professora Titular d’Escola Universitària

Professora Titular d’Universitat 1991

Catedràtica d’Universitat 2010

Activitat investigadora:

Camps: Aïllament i Síntesi de Productes Naturals; Estructura, reactivitat i aplicacions dels dianiones d’àcids carboxílicos; Quimiosensores per al reconeixement d’espècies de dimensió reduïda: gasos tòxics, armes químiques, neurotrasmisores; disseny, síntesi i avaluació de portes moleculars per a l’alliberament controlada de fàrmacs.

Publicacions: 102

Comunicacions a Congressos: 93

Patents: 4

Projectes: 26 (3 com a investigador principal)

Sexennis: 5

Tesis Doctorals dirigides: 8 (una de les quals va meréixer el reconeixement del Premi Extraordinari i una altra és un Doctorat Europeu)

Tesis Doctorals en curs: 2

A més, direcció de més de 30 Projectes d’Investigació, Tesines, Projectes Fi de Carrera, treballs de l’assignatura (module 12915) i treballs Fi de Grau (tant del Grau en Farmàcia com del Grau en Química)

Activitat docent:

Quinquennis: 6

Docència universitària de primer i segon cicle de moltes de les assignatures de les llicenciatures en Química, Biologia i Farmàcia, en els distints plans d’estudi que han estat vigents.

Coordinadora de les Pràctiques en Empresa de la Facultat de Química durant 4 anys i tutora de més de 200 estudiants en les seues pràctiques de caràcter voluntari.

Docència de tercer cicle: doctorat de qualitat Química Orgànica en la indústria Químico-Farmacéutica (MCD2004-00280), Màster propi en Química Forense i Màster en Química. Forma part de l’equip de professors que impartix el Diploma en Química Industrial de la Facultat de Química i el Colegio oficial de Químicos.

Avaluacions positives de la qualitat docent, acreditades a través de les enquestes i premis.

Projecte pilot de la Facultat de Química per l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior des de l’any 2005.

Projectes d’Innovació educativa: 2 com a responsable principal.

Conferències en distintes Universitats per a donar a conéixer el Projecte d’Innovació Educativa, els resultats de la investigació sobre dianiones d’àcids carboxílicos i sobre Química Sostenible.

Participació en distints congressos al comité organitzador tant docents com d’investigació. Participants en el projecte ANECA per l’elaboració del llibre Blanc de Graduat en Química.

Participant en un projecte de tutories d’orientació, per l’adaptació a la vida universitària i de Química del batxillerat.

Formació docent: cursos de formació tant d’adaptació a l’EEES, com de noves tecnologies i didàctica.

Gestió de la Universitat:

Vicedegana de la Facultat de Química durant 4 anys.

Secretària del Departament de Química Orgànica, en distints períodes, amb un total de 4 anys.

Comissió de professorat de la Universitat durant més de quatre anys.

Junta de Facultat des de l’any 2005.

Presidenta de les comissions de Premis Extraordinaris de Llicenciatura, d’avaluació de la Qualitat de la Llicenciatura, realitzant el procés d’avaluació de la Llicenciatura en Química, dins del II Pla de la Qualitat de les Universitats (2001-2006) . Sóc membre de la comissió d’avaluació de la qualitat de les pràctiques en empresa, que va ser realitzada en el curs 2004-2005.

Coordinadora Erasmus durant 4 anys.

Coordinadora del 1er curs del Grau en Química durant 3 anys i coordinadora general del Grau en Química durant 4 anys fins al 2014.

 

 

 

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a margarita.parra@uv.es