María Josefa Ridaura Martínez

Universitat de València
Ha participat en diversos projectes d’investigació del Pla Nacional d’I+D+I com col·laboradora i com investigadora principal.
És autora de publicacions en distints camps del Dret Constitucional: en l’àmbit de la Jurisprudència Constitucional ha publicat treballs sobre els vots particulars en la jurisprudència del Tribunal Constitucional Espanyol i sobre les sentències del Tribunal Constitucional Federal alemany. En l’àmbit del Dret Parlamentari ha treballat sobre l’obstruccionisme parlamentari, els frups parlamentaris, i el funcionament dels parlaments autonòmics. Ha publicat treballs sobre l’Estatut dels ex presidents de Govern, estatals i autonòmics. En el marc del Dret Autonòmic ha publicat el llibre sobre relacions intergovernamentals, així com diversos treballs sobre les relacions de col·laboració verticals i horitzontals; la conflictivitat competencial entre Estat i comunitats autònomes, la legitimació de les comunitats autònomes en el recurs d’inconstitucionalitat. Ha publicat treballs sobre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i sobre el procés europeu d’escassa quantia. En la línia d’investigació dels drets fonamentals ha treballat sobre igualtat i discriminació, violència de gènere, drets dels interns en centres penitenciaris, el dret d’asil i la protecció subsidiària, i el reconeixement de drets en el marc de la Unió Europea; compta amb un llibre sobre seguretat privada i drets fonamentals; així mateix, ha publicat un treball sobre la reforma constitucional i elprincipi d’estabilitat pressupostària, entre altres.
Sobre la seua activitat docent, a més de ser professora de Dret Constitucional, ha impartit cursos i màsters en altres centres universitaris espanyols i estrangers: Universitat Ramón Llull (ESADE), Barcelona; IVASP; IVAP; Tall Constitucional d’Equador i la Facultat de Jurisprudència, Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Central d’Equador; Universitat Major de Sant Andreu, La Paz (Bolívia), Universitat Nacional de Tegucigalpa. Ha impartit conferències i participat en congressos, fòrums i seminaris nacionals (Valladolid, Còrdova, Ciutat- Real, Conca, Madrid) i internacionals (Bogotà, Barranquilla, Consiglio Regionale della Regione Toscana, Bologna, Quito, La Paz, Hondures, European Identity and Political Systems París).
Ha participat en l’elaboració de diversos contractes d’investigació amb institucions per a l’elaboració de treballs pre-legislativos, i és magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a sefa.ridaura@uv.es