Marina Calatayud Cuesta

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Llicenciada en Geografia, Universitat de València. Especialista en Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Valencia.
Funcionària del Cos Facultatiu de Documentació de la Generalitat Valenciana.
Cap de Secció d’Extensió Bibliotecària de la Conselleria de Cultura, cap de Secció de Documentació al Centre d’Informació Juridica i Administrativa de la Generalitat, cap del Servei de Documentació de Presidència de la Generalitat
Cap de l’Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona de la Delegació del Gobern en la Comunitat Valenciana.
Cap de Servei de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i coordinadora de la Unitat d’Igualtat.
Formació en Polítiques públiques d’Igualtat de dones i homes, Violència de Gènere i Diseny i gestió de polítiques públiques. Docent en nombroses activitats formatives dirigides al funcionariat i a membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a calatayudmar@gmail.com