Photo

Rosario Tur Ausina Universitat Miguel Hernández d'Elx

Elx Blog Web
Dret ConstitucionalDret de la Unió EuropeaDrets Humans

Investigadora Professora
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a charo.tur@goumh.umh.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Calp (1971)

Doctora en Dret i llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, exercisc la meua activitat docent i investigadora com a professora titular de Dret Constitucional a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. En l’actualitat estic acreditada com a catedràtica de Dret Constitucional, amb 3 quinquennis docents i 2 sexennis d’investigació.

Forme part del Grup promotor i de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Ciències Socials i Jurídiques de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i sóc membre del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universitat Miguel Hernández d’Elche, de la Red Feminista de Derecho Constitucional, del Centro INCRIMINA (Centro para el Estudio y la Prevención de la Delincuencia), de l’Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) i investigadora de l’Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

En l’actualitat sóc codirectora la Revista Europea de Derechos Fundamentale (junt al professor Enrique Álvarez Conde), i he sigut secretària de la Revista General de Derecho Público Comparado (dirigida pels professors Lucio Pegoraro i Enrique Álvarez Conde).

He participat en projectes d’investigació sobre elaboració de normes jurídiques i participació ciutadana, la crisi i la dogmàtica del dret constitucional, integració de la població immigrant, cibernètica i intimitat, codificació supranacional en matèria de drets, el desenrotllament de l’Estatut d’autonomia valencià després de la reforma estatutària de 2006, Estat de Dret i nous models de lluita contra el terrorisme, terrorisme i drets fonamentals (tot dos com investigadora principal), la participació de les comunitats autònomes en la Unió Europea, la doctrina del Tribunal Constitucional entorn dels drets fonamentals, i sobre el comportament polític electoral a la Comunitat Valenciana. Així mateix, ha participat en l’elaboració de dictàmens i reunions de persones expertes en matèria de participació ciutadana (València, Saragossa, Barcelona), immigració (València), i tutela multinivell de drets (Madrid).

Sóc coautora dels manuals de Dret Constitucional (Technos, edicions de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) amb el professor Álvarez Comte; Dret Autonòmic, amb els professors Álvarez Comte i García Moncó; Institucions polítiques de la Comunitat Valenciana, amb professorat de diverses universitats valencianes, am la coordinació del professor Visiedo Mazón, i Deontologia, principis jurídics bàsics i igualtat, dirigida pel professor Álvarez Comte. Les meues publicacions es centren en diverses línies d’investigació:

1) En matèria de drets: anàlisi i estudi dels instruments jurídics per la integració de població immigrant, havent dirigit l’obra col·lectiva “La integració de la població immigrant en el marc europeu, estatal i autonòmic espanyol”, educació en drets i valors i integració de la població immigrant, la igualtat de dones i hòmens en la Unió Europea i en l’ordenament internacional, la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, immigració, educació i igualtat de dones i hòmens, violència de gènere i menors, participació equilibrada de dones i hòmens en la presa de decisions, simbologia religiosa i educació de menors, els drets socials en la Unió Europea, les implicacions constitucionals derivades de la biotecnologia, Drets i Estatuts d’Autonomia, privacitat i cooperació antiterrorista (Estats Units-Unió Europea) , legislació antiterrorista en clau comparada (seguretat vs. llibertat).

2) En matèria de fonts i organització de poders he investigat sobre les respostes normatives a la crisi (he dirigit, en particular, una obra col·lectiva de l’Editorial Comares -2015-, producte d’un Congrés Internacional celebrat a l’octubre de 2014) , la tècnica normativa en clau comparada, la dinamització del sistema de fonts constitucional, la normativització de la jurisprudència, i les potestats normatives del Govern. Sobre este últim tema he publicat el llibre titulat El control parlamentario de los Decretos-leyes. He participado, asimismo, en el Código de la Función Consultiva. He participat, també, en el Código de la Función Consultiva.

3) D’altra banda, posseisc diverses publicacions sobre el dret autonòmic , en particular sobre l’última onada de reformes estatutàries iniciada en 2005, i sobre el dret autonòmic valencià: la introducció d’un catàleg de drets en el nou Estatut valencià, els drets i les seues garanties en l’Estat autonòmic, el sistema competencial després de la reforma de 2006, la Sindicatura De Comptes i el Comité Econòmic i Social, la reforma constitucional i el procés de reformes estatutarias… He publicat amb el professor Álvarez Comte la monografia Las consecuencias jurídicas de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. La sentencia de la perfecta libertad, y en la Revista Teoría y Realidad Constitucional i l’estudi El Estatuto de Cataluña a través de los votos particulares a la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio.

Ha participat en diversos congressos i seminaris, i impartit conferències en Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-la Mancha, Almeria, Màlaga, Barcelona, Rey Juan Carlos, UNED, Lleida, Alacant, Córdova, València, Saragossa, Valladolid, Universidad de Navarra, Universitat Miguel Hernández d’Elx; CIFSE (Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias – Madrid); Centro d’Estudios Políticos y Constitucionales; Ravenna, Rovereto, Boloña, Siena, Udine, LUMSA-Roma, La Sapienza,  i Gènova -Italia-; Fortalesa -Brasil-, Monterrey, Mèxic DF -Unam-, Universidad Autónoma Metropolitana, Inacipe, CIDE, i Universidad Iberoamericana – Mèxic DF-, Universidad Veracruzana i Consejo de la Magistratura, Xalapa -Mèxic-, Lleó -Nicaragua-, etc.

He dirigit tres tesis doctorals sobre transversalitat de gènere, la dimensión constitucional dels drets de conciliación y la tutela multinivell del dret a l’aigua, i diversos treballs fi de màster i fi de grau, havent format part així mateix de diversos tribunals.

He realitzat diverses estades d’investigació en el Centro di ricerca e formazione sul Diritto Costituzionale Comparato”, Universidad de Siena, per les quals col.labore amb PALOMAR des de juliol de 2004/nº 18 (Osservatorio di Diritto Costituzionale – Università di Siena, Italia; noticiari trimestral); en el Tribunal Europeu de Drets Humans (Consell d’Europa, Estrasburgo); en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM – Mèxic DF-), en la University of British Columbia (Vancouver-Canadà) y en la Università LUMSA (Roma, Italia).

La meua formació docent en les titulacions de Dret, Ciències Polítiques, Periodisme i Relacions Laborals (UMH); en cursos, jornades, formació docent i títols propis sobre seguretat i ciències policials, immigració, i gestió universitària; i en cursos de doctorat La Europa de los Derechos: Estrasburgo, Luxemburgo y Tribunales Constitucionales” (Universitat Miguel Hernández d’Elx i Universitat de València); i Il processo di riforme degli Statuti di Autonomia nella Spagna -El procés de reformes dels Estatuts d’Autonomia a Espanya- (Siena, Italia), La riforma del Tribunal Constitucional spagnolo -La reforma del Tribunal Constitucional espanyol- (Siena y Gènova, Italia), Risposte normative in un contesto di crisi (Gènova i Siena, Italia); Los derechos en los recientes Estatutos de Autonomía, La tutela multilevel dei diritti -La tutela multinivell dels drets-, Competenze delle Comunità Autonome spagnole in materia di stranieri -Competència de les comunitats autònomes espanyoles en matèria d’immigració- i Diritti costituzionali delle persone migranti -Drets constitucionals de les persones inmigrants- (Gènova – Italia), etc.

En l’àmbit de la gestió universitària, he sigut directora de la Unitat d’Igualtat de la UMH, secretària de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Oriola de la UMH; coordinadora de la seu d’Oriola de les Aules de l’Experiència; i coordinadora de la llicenciatura de Ciències Polítiques i del prácticum en la llicenciatura de Dret.

Sóc col.laboradora habitual dels mitjans de comunicació, en particular de Radio Elche – Cadena Ser.

Telèfon

96 665 86 17