Rosario Tur Ausina

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Calp (1971)

Doctora en Dret i llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, exercisc la meua activitat docent i investigadora com a professora titular de Dret Constitucional a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. En l’actualitat estic acreditada com a catedràtica de Dret Constitucional, amb 3 quinquennis docents i 2 sexennis d’investigació.

Forme part del Grup promotor i de la Comissió Acadèmica del Doctorat en Ciències Socials i Jurídiques de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i sóc membre del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universitat Miguel Hernández d’Elche, de la Red Feminista de Derecho Constitucional, del Centro INCRIMINA (Centro para el Estudio y la Prevención de la Delincuencia), de l’Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) i investigadora de l’Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

En l’actualitat sóc codirectora la Revista Europea de Derechos Fundamentale (junt al professor Enrique Álvarez Conde), i he sigut secretària de la Revista General de Derecho Público Comparado (dirigida pels professors Lucio Pegoraro i Enrique Álvarez Conde).

He participat en projectes d’investigació sobre elaboració de normes jurídiques i participació ciutadana, la crisi i la dogmàtica del dret constitucional, integració de la població immigrant, cibernètica i intimitat, codificació supranacional en matèria de drets, el desenrotllament de l’Estatut d’autonomia valencià després de la reforma estatutària de 2006, Estat de Dret i nous models de lluita contra el terrorisme, terrorisme i drets fonamentals (tot dos com investigadora principal), la participació de les comunitats autònomes en la Unió Europea, la doctrina del Tribunal Constitucional entorn dels drets fonamentals, i sobre el comportament polític electoral a la Comunitat Valenciana. Així mateix, ha participat en l’elaboració de dictàmens i reunions de persones expertes en matèria de participació ciutadana (València, Saragossa, Barcelona), immigració (València), i tutela multinivell de drets (Madrid).

Sóc coautora dels manuals de Dret Constitucional (Technos, edicions de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) amb el professor Álvarez Comte; Dret Autonòmic, amb els professors Álvarez Comte i García Moncó; Institucions polítiques de la Comunitat Valenciana, amb professorat de diverses universitats valencianes, am la coordinació del professor Visiedo Mazón, i Deontologia, principis jurídics bàsics i igualtat, dirigida pel professor Álvarez Comte. Les meues publicacions es centren en diverses línies d’investigació:

1) En matèria de drets: anàlisi i estudi dels instruments jurídics per la integració de població immigrant, havent dirigit l’obra col·lectiva “La integració de la població immigrant en el marc europeu, estatal i autonòmic espanyol”, educació en drets i valors i integració de la població immigrant, la igualtat de dones i hòmens en la Unió Europea i en l’ordenament internacional, la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, immigració, educació i igualtat de dones i hòmens, violència de gènere i menors, participació equilibrada de dones i hòmens en la presa de decisions, simbologia religiosa i educació de menors, els drets socials en la Unió Europea, les implicacions constitucionals derivades de la biotecnologia, Drets i Estatuts d’Autonomia, privacitat i cooperació antiterrorista (Estats Units-Unió Europea) , legislació antiterrorista en clau comparada (seguretat vs. llibertat).

2) En matèria de fonts i organització de poders he investigat sobre les respostes normatives a la crisi (he dirigit, en particular, una obra col·lectiva de l’Editorial Comares -2015-, producte d’un Congrés Internacional celebrat a l’octubre de 2014) , la tècnica normativa en clau comparada, la dinamització del sistema de fonts constitucional, la normativització de la jurisprudència, i les potestats normatives del Govern. Sobre este últim tema he publicat el llibre titulat El control parlamentario de los Decretos-leyes. He participado, asimismo, en el Código de la Función Consultiva. He participat, també, en el Código de la Función Consultiva.

3) D’altra banda, posseisc diverses publicacions sobre el dret autonòmic , en particular sobre l’última onada de reformes estatutàries iniciada en 2005, i sobre el dret autonòmic valencià: la introducció d’un catàleg de drets en el nou Estatut valencià, els drets i les seues garanties en l’Estat autonòmic, el sistema competencial després de la reforma de 2006, la Sindicatura De Comptes i el Comité Econòmic i Social, la reforma constitucional i el procés de reformes estatutarias… He publicat amb el professor Álvarez Comte la monografia Las consecuencias jurídicas de la Sentencia 31/2010, de 28 de junio del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. La sentencia de la perfecta libertad, y en la Revista Teoría y Realidad Constitucional i l’estudi El Estatuto de Cataluña a través de los votos particulares a la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio.

Ha participat en diversos congressos i seminaris, i impartit conferències en Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-la Mancha, Almeria, Màlaga, Barcelona, Rey Juan Carlos, UNED, Lleida, Alacant, Córdova, València, Saragossa, Valladolid, Universidad de Navarra, Universitat Miguel Hernández d’Elx; CIFSE (Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias – Madrid); Centro d’Estudios Políticos y Constitucionales; Ravenna, Rovereto, Boloña, Siena, Udine, LUMSA-Roma, La Sapienza,  i Gènova -Italia-; Fortalesa -Brasil-, Monterrey, Mèxic DF -Unam-, Universidad Autónoma Metropolitana, Inacipe, CIDE, i Universidad Iberoamericana – Mèxic DF-, Universidad Veracruzana i Consejo de la Magistratura, Xalapa -Mèxic-, Lleó -Nicaragua-, etc.

He dirigit tres tesis doctorals sobre transversalitat de gènere, la dimensión constitucional dels drets de conciliación y la tutela multinivell del dret a l’aigua, i diversos treballs fi de màster i fi de grau, havent format part així mateix de diversos tribunals.

He realitzat diverses estades d’investigació en el Centro di ricerca e formazione sul Diritto Costituzionale Comparato”, Universidad de Siena, per les quals col.labore amb PALOMAR des de juliol de 2004/nº 18 (Osservatorio di Diritto Costituzionale – Università di Siena, Italia; noticiari trimestral); en el Tribunal Europeu de Drets Humans (Consell d’Europa, Estrasburgo); en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM – Mèxic DF-), en la University of British Columbia (Vancouver-Canadà) y en la Università LUMSA (Roma, Italia).

La meua formació docent en les titulacions de Dret, Ciències Polítiques, Periodisme i Relacions Laborals (UMH); en cursos, jornades, formació docent i títols propis sobre seguretat i ciències policials, immigració, i gestió universitària; i en cursos de doctorat La Europa de los Derechos: Estrasburgo, Luxemburgo y Tribunales Constitucionales” (Universitat Miguel Hernández d’Elx i Universitat de València); i Il processo di riforme degli Statuti di Autonomia nella Spagna -El procés de reformes dels Estatuts d’Autonomia a Espanya- (Siena, Italia), La riforma del Tribunal Constitucional spagnolo -La reforma del Tribunal Constitucional espanyol- (Siena y Gènova, Italia), Risposte normative in un contesto di crisi (Gènova i Siena, Italia); Los derechos en los recientes Estatutos de Autonomía, La tutela multilevel dei diritti -La tutela multinivell dels drets-, Competenze delle Comunità Autonome spagnole in materia di stranieri -Competència de les comunitats autònomes espanyoles en matèria d’immigració- i Diritti costituzionali delle persone migranti -Drets constitucionals de les persones inmigrants- (Gènova – Italia), etc.

En l’àmbit de la gestió universitària, he sigut directora de la Unitat d’Igualtat de la UMH, secretària de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Oriola de la UMH; coordinadora de la seu d’Oriola de les Aules de l’Experiència; i coordinadora de la llicenciatura de Ciències Polítiques i del prácticum en la llicenciatura de Dret.

Sóc col.laboradora habitual dels mitjans de comunicació, en particular de Radio Elche – Cadena Ser.

Telèfon: 96 665 86 17

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a charo.tur@goumh.umh.es